דרך קיבוץ גלויות 34, תל אביב
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון החברה

תקנון החברה

תנאי שימוש

גולש יקר, ברוך הבא לאתר loan4all.co.il “האתר” (, המופעל על-ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע”מ (“החברה”). החברה מפעילה, באמצעות האתר, פלטפורמה מקוונת, המאפשרת יצירת קשר ישיר בין הגולשים המבקשים לקבל הלוואה לבין המעוניינים להעמיד הלוואה לאותם לווים, באמצעות מערכת תוכנה סגורה, המאפשרת את אותו חיבור ישיר כאמור באופן אוטומטי.

הבהרה: התנאים המוצגים באתר זה הינם סטטיסטיים ואינם מהווים שום הבטחה או התחייבות להשגתם. הזכאות להלוואה כפופה לאישור הבנקים המלווים. אתר loan4all.co.il הינו סוכנות שיווקית המקשרת בין הבנק ללקוח, ו/או בין הגוף המלווה לבין לקוח הקצה ואינו גוף מלווה ואינו מהווה צד או שותף בהלוואה או ביחסים בין הלקוח לבנק או לגוף המלווה. מעבר להתחייבות שלנו לעשות כמיטב יכולתנו ולהעביר לגופים הרלוונטים למטרת קבלת ההלוואה, איננו אחראים בשום צורה לאכזבות, אי נעימויות, אי הבנות או הפסדים שעלולים להיגרם משימוש בשירותינו. ט.ל.ח. השימוש באתר זה הינה בכפוף למדיניות פרטיות.

 

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

כללי.

האתר בנוי על בסיס מערכת/ תוכנה סגורה המאפשרת יצירת חיבור ישיר בין לווים למלווים באופן אוטומטי  ו/או ידני

“המערכת”

הגלישה והשימוש באתר ובתוכנה כפופים לתנאים המפורטים להלן

תנאי השימוש

אנו ממליצים, כי לפני שתתחיל לגלוש באתר תקרא בעיון את תנאי השימוש, מאחר והגלישה והשימוש שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, אנו ממליצים לך להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי וללא תנאי.

השימוש בכל האתר מוגבל למשתמשים רשומים כלווים “משתמש/ים רשום/ים, ולמשתמשים לא רשומים תינתן גישה רק לחלק מהמידע הקיים באתר. כפי שיפורט בהרחבה להלן, מובהר כבר בשלב זה, כי החברה רשאית שלא לקבל למיזם את כל מי שמבקש להיות משתמש רשום, וזאת מאחר והשימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר מותנה בתנאים נוספים שיפורטו בהליך ההרשמה לאותם שירותים כמובא בהמשך.

מובהר, כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר ו/או האפליקציה הייעודית לאתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר כגון טלפונים ניידים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. עוד בטרם נפרט את מהות ואופן השימוש באתר, נבהיר כי האתר משמש כפלטפורמה להתקשרויות בין המבקשים לקבל הלוואה (“הלווה/ים”) לבין המעוניינים להעמיד הלוואה לאותם לווים (“המלווה/ים”(

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ו/או ערבים ו/או מבטיחים בכל דרך שהיא את פירעון ההלוואות המועמדות על-ידי המלווים ללווים אשר פנו דרך אתר loan4all.co.il, והשימוש בשירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה- האתר, הינו באחריות המשתמשים הגולשים באתר ו/או הרשומי. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם, ככל שייגרם, למשתמשים רשומים או לא רשומים כתוצאה מן השימוש באתר, מהעמדת הלוואות ו/או מנטילת הלוואות, לרבות נזקים ישירים, עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן קרן ההלוואה.

תנאי שימוש רישום לאתר

כל משתמש/גולש באתר אשר נרשם או יצר קשר דרך טופסי האתר רשום או לא רשום מתחייב כי המידע שיימסר על-ידו לצורך רישומו לאתר ובמהלך שימושו באתר יהיה נכון ומדויק וכי במידה ויהיה שינוי כלשהו בפריט מידע שנדרש לצורך רישומו, יידע את החברה על כך לאלתר. תשומת לב המשתמשים מופנית לכך, כי מסירת פרטים שגויים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במידה ואותו משתמש ו/או מי מטעמו העביר מידע שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב ו/או במידה שלא עדכן את החברה באופן מיידי על כל שינוי במידע כאמור.

לווה:

מצהיר ומתחייב הלווה כי א. הינו בגיר ומלאו לו לכל הפחות 18 שנים ב. הינו תושב ישראל בעל מקום מגורי קבע בישראל  ג. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 ,וכן לפי כל דין ד. הינו נוטל על עצמו את כל ההתחייבויות וכל התנאים המפורטים במסמכים הרלוונטיים ללווה המצויים באתר, לרבות תנאי השימוש, הסכם הצטרפות לווה והסכם ההלוואה ה. הינו בעל חשבון בנק מורשה בישראל אשר אינו חשבון מוגבל וכרטיס אשראי פעיל ו. אינו פושט רגל ו/או אינו תחת כינוס נכסים ו/או לא מצוי בהליכי הוצאה לפועל

ז. הינו בעל חשבון –פעיל ח. הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני והוא משתמש בדואר האלקטרוני שלו באופן פעיל ותדיר.

הלווה מתחייב למסור לחברה, את הפרטים המפורטים להלן באופן מלא ומדויק ולפעול על- פי ההנחיות המפורטות באתר, לרבות לעניין מסירת פרטי זיהוי שונים לחברה כפי שיתבקש.

עוד מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה רשאי שלא לקבל גולש באתר ו/או פונה דרך האתר למטרות הלוואה, על אף השלמת הליך רישום הלווה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת מתן נימוק, בין היתר, אם היא סבורה, כי תנאי הבסיס ללווה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ- בנקאיות, תשנ”ג-1993 או כל חוק אחר. החלטת החברה לעניין אי קבלת לווה למיזם תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

 בקשת הלוואה לצורך השוואה

בכפוף לתנאי בסיס לווה, יוכל לווה לבקש הלוואות במסגרת האתר, תוך ציון קרן ההלוואה המבוקשת ו/או מטרת ההלוואה, הריבית אותה הוא מוכן לשלם ואת תקופת ההלוואה המבוקשת ובלבד שכל אלה אינם חורגים מתנאי הבסיס כפי שנקבעו ללווה (בקשת ההלוואה( מובהר בזאת כי קרן ההלוואה הינו הסכום שיעמידו המלווים ללווה, לפני ניכוי דמי הטיפול, מחירי דמי הטיפול משתנים מספק לספק

הגנת הפרטיות

החברה מודעת לחשיבות הגנת הפרטיות והחשיבות של צנעת הפרט של המשתמשים באתר ובהתאם פועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 והכל בכפוף ועל פי מדיניות הפרטיות

החברה תהא אחראית לשמור את הפרטים האישיים של הלווים בסודיות מוחלטת, למעט מקום בו תידרש החברה לגלותם לצד ג’ למטרת השוואות מחיר ו/או העברת פרטי הלווה לספקים השונים.

זכויות יוצרים כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה, השירותים הניתנים במסגרתו, תכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים וכיו”ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו    loan4all.co.ilו/או בכל התכנים אחרים, דטא שבו ובכל הכלול בו, (החומר המוגן) מוגנים, בין היתר, על-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. החומר המוגן הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את החומר המוגן. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן החומר המוגן ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני הקיימות בחומר המוגן ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדין ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

קישורים אלקטרוניים (לינקים) .באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחותך בלבד ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין, כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו”ב, אין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (IS AS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים, כמו כן חלה התחייבות לתת קרדיט לאתר אשר יכלול את מקור הידיעה

אחריות

החברה מפעילה את האתר ומעמידה פלטפורמת הזדמנויות לצורך השוואה מספקים שונים וקבלת הלוואות. לחברה אין קשר בגבייה והיא מטעמה אינה המלווה הישירה, למען הסר ספק, החברה הינה נציגה של פלטפורמה אינטרנטית שהוקמה למטרת שימוש ללווה למציאת ספקים בתחום ההלוואות, החברה ו/או הפלטפורמה אינה אחראית לכל צד ג’ אשר ישתף פעולה עם הלווה בצורה ישירה. למען הסר ספק החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו צד להסכמי ההלוואה שיכרתו בין לווים לבין מלווים.

החברה ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים מקום בו לא יהיו באתר הצעות מלווים וכתוצאה מכך, מלווה לא יוכל להעמיד הלוואה או לווה לא יוכל לקבל הלוואה.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום מקרה להבטחת פירעון מלוא או חלק מההלוואה ואינה מתחייבת להשיב את הקרן ו/או את הריבית אשר זכאי לה המלווה/ים מהלווה/ים גם במקרה שבו לווה לא יחזיר את ההלוואה שנטל במסגרת האתר.

החברה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בפעולת האתר ו/או הצפייה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו”ב.

החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות למשתמשים ו/או צדדים שלישיים בגין כל שיבוש, טעות או השמטה באתר ו/או במידע שבאתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של החברה או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר, כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאמור בתנאי ה שימוש.

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על-ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על-פי חיקוק או העלול לעורר אחריות

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה.

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תנאי שימוש אלה.

המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש, כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו, אולם, על אף האמור, ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ”ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו’). החברה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו )כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר, ככל שיהיה וכיו”ב.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות ההסכמים תגברנה הוראות הסכמי ההצטרפות.

על אף האמור אחרת בתנאי השימוש או בהסכמים, החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש של כל אדם ו/או משתמש להשתמש באתר, הן באופן ארעי והן לצמיתות, לרבות במקרים המפורטים להלן א. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו ו/או מהתחייבויותיו על פי ההסכמים ב. המשתמש מעל באמון החברה, לרבות הזין ו/או העביר מידע שגוי באתר  ג. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

כל משתמש מצהיר, מתחייב ומסכים כי הוא קרא בעיון את תנאי השימוש ומבין אותם ומסכים להם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המיזם, החברה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם.

מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש הללו, כל משתמש באתר מתחייב בזאת לפצות את החברה בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחברה כתוצאה מפעולותיו ו/או מחדליו בכל הקשור לאתר.

המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם (is-as)והמשתמש מסכים ומאשר, כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, הדירקטורים המכהנים מטעמה, בעלי מניותיה ו/או סוכניה ו/או הפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא) ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה )בין במישרין בין בעקיפין( במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו.

מובהר, כי החברה ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה, לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או הדירקטורים המכהנים מטעמה ו/או מי שפועל מטעמה, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי-התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע )לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג’ כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.

החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על-ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

החברה רשאית למכור את פעילות האתר בכל תקופת זמן, ללא הודעה מוקדמת לבאי האתרף נרשמי האתר, ספקי האתר ו/או כל מען דבעי.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר, וכן בלא להזדקק להסכמת המשתמשים.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי שימוש אלה, אנו נודיע על שינויים אלה על-ידי פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר ודי יהיה – בכך כדי שהעדכונים ייכנסו לתוקף. על כן, אנו ממליצים למשתמשי האתר לעיין בתנאי השימוש לעיתים קרובות.

המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים ברחובות.

היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים, ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: “מידע אישי” ו/או “פרטים אישיים”). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

מדיניות  Cookies

אנחנו משתמשים בכלים לאיסוף מידע כגון”cookies”  (“עוגיות”) בחלק מעמודי האתרים שלנו. “עוגיות” הן קבצים קטנים אשר ממוקמים על המכשיר שלך ומסייעים לנו להציע לך שירותים מותאמים עבורך. אנחנו מציעים שירותים מסוימים אשר זמינים רק דרך ובאמצעות השימוש ב”עוגית”. “עוגיות” אלו הינן חיוניות כדי לאפשר לך להשתמש באתר, לגלוש בין דפיו ולהשתמש בשירותיו בקלות ובמהירות.

בנוסף, אנחנו ממקמים “עוגיות” שאוספות מידע לגבי הדרך בה את/ה משתמש באתר. המידע הנאסף על ידן הינו אנונימי ונעשה על מנת ללמוד את דרכי השימוש באתר לצורך שיפורו. לדוגמא, ה”עוגיות” יאפשרו לנו לדעת מהם העמודים הנצפים ביותר ע”י גולשים באתר או אם יש תקלה באתר אשר מציגה עמוד שגיאה. כמו כן, אנחנו ממקמים “עוגיות” כדי שהמערכת “תזכור” בחירות אשר ביצעת באתר בעבר, על מנת לאפשר חוויה מותאמת אישית ככל האפשר.

כמו כן, “עוגיות” מסייעות לנו להשיג אינפורמציה לגבי תחומי העניין שלך. אנחנו משתמשים באינפורמציה הזו כדי להבין את הדמוגרפיה, תחומי העניין ודפוסי הגלישה וההתנהגות ברשת, על מנת שנוכל לשרת אותך ואת הקהילה שלנו בצורה טובה יותר. המידע הזה עשוי להכיל את הכתובת של האתר בו ביקרת לפני שנכנסת לאתר שלנו (בין אם זה אתר שלנו ובין אם לאו), כתובת האתר שביקרת בו לאחר שהיית באתר שלנו (בין אם זה אתר שלנו ובין אם לאו), באיזה דפדפן מתבצעת הגלישה, וכתובת ה-IP.

רוב ה”עוגיות” הן “עוגיות זמניות”, כלומר שהן נמחקות באופן אוטומטי מהמכשיר שלך בסיום הגלישה. עם זאת, “עוגיות” מסוימות הן קבועות. כלומר, הן מאוחסנות על גבי המכשיר שלך בין זמני הגלישה, כך שהן יכולות לזכור את ההעדפות והבחירות שלך באתר.

יש באפשרותך לדחות את ה”עוגיות” שלנו בכל עת במידה והדפדפן שלך מאפשר זאת. הדחייה מתבצעת ע”י תפריט ה”כלים” (Tools) או “העדפות” (Preference) בדפדפן שלך. כמו כן, אפשרי להסתכל בתפריט ה”עזרה” (Help) כדי לקבל אינפורמציה נוספת לגבי הגדרות הדפדפן שלך והדרך שבה הוא מתנהל עם “עוגיות”. יש לשים לב כי דחיית “עוגיות” תגביל את השימוש שלך באתר ותשפיע על הדרך שבה הוא יפעל.

אנחנו משתמשים בחברת פרסום מצד ג’ כדי להגיש מודעות מטעמנו בכל רחבי רשת האינטרנט. חברת הפרסום הזו יכולה לאסוף מידע אנונימי לגבי הביקורים שלך באתרינו. היא עושה זאת באמצעות כלי טכנולוגיה שונים הנקראים “Web Beacon”, “עוגית” או “תיוג פעולה” (action tag)  אשר ממוקמים במגוון עמודי אינטרנט שונים בתוך האתרים שלנו או במייל HTML. ייתכן ויהיו גם שירותים נוספים שיוצעו ע”י ספקים חיצוניים שתכליתם לאפשר לך להשתמש באתרים שלנו בצורה טובה יותר. אלו שירותים אופציונאליים שבמידה ותבחר/י להשתמש בהם, ייתכן וייחשף מידע לגביך כמתואר למעלה, אך אז השימוש במידע יהיה תחת הפיקוח ומדיניות הפרטיות של אותם שירותים, אם ישנם.

חלק מחברות הפרסום מצד ג’ אשר בהן אנו משתמשים הינן בעלות מדיניות פרטיות משלהן, המאפשרת לך לדחות איסוף אינפורמציה. בלינקים המוצגים מטה ניתן לקרוא את כל מדיניות הפרטיות של אותן חברות לשימושך:

 

בלי לסתור סעיפים קודמים במדיניות המוצגת כאן, בעת ביקור באתר, מפרסם מצד ג’ (או שותפיו) יכולים למקם או לזהות “עוגית” ייחודית על הדפדפן שלך. ה”עוגיות” הללו מאפשרות קבלת מודעות תוכן או שירותים רלוונטיים ומותאמים אלייך. על מנת להפעיל את ה”עוגיות” הללו, אנחנו יכולים להעביר מזהה מוצפן או מוסתר (בלתי ניתן לקריאה בידי אדם) המגיב לכתובת המייל שלך לשותף הפרסום האינטרנטי, והוא יכול למקום את ה”עוגית” על המחשב שלך. הנ”ל לא מציין זיהוי פרסונאלי כלל ל”עוגיות” הללו. כדי לבטל “עוגיות” מסוג זה, יש להיכנס ל:

www.privacychoice.org/companies או www.aboutads.info/choices.

עת גלישה או שימוש באתרים שלנו, ייתכן ותהיה לך גישה לפונקציות/אפליקציות מצד שלישי אשר משתמשות בטכנולוגיות מעקב כדי לשפר את חווית הגלישה ולהציג שירותים ותוכן מותאם אליך. אחת מהטכנולוגיות היא “עוגית פלאש” (Flash cookie) אשר מוטמעת ב-Adobe Flash Player,  כלי אינטרנטי אשר מאפשר צפייה בתוכן דינמי. משתמשים ב”עוגיות” כאלה במקרים כגון: צפייה בתכני וידאוקליפים, אנימציה או על מנת לזכור הגדרות, העדפות ושימוש. הן זהות ל”עוגיות” דפדפן (כפי שתואר מעלה) אך מנוהלות באמצעות מערכת אחרת מאשר זו המסופקת ע”י הדפדפן שלך.

תקנון
חשבו את הריבית על ההלוואה

חשבו את ההחזר החודשי על ההלוואה ואת הריבית הצפויה

החזר החודשי שלך הוא:
0
הצג לוח סילוקין >>

לבדיקת זכאות להלוואה
תוכן עניינים
כלים שימושיים
הלוואה לפי סכום

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

אתר הלוואות זה פועל אך ורק בגבולות החוק, ומספק מידע מקיף על אפשרויות הלוואות הן מבנקים והן מחברות פרטיות. האתר מאפשר למבקרים להשוות הצעות וליצור קשר ישיר עם המוסדות הרלוונטיים. חשוב לציין כי האתר אינו יוצר כל קשר עסקי עם הבנקים או החברות הנזכרות, והמידע הנמסר הינו אך ורק לטובת המשתמשים.